Přehled přestupků

               

Přehled přestupků

..jedna jízda a jste bez řidičáku

Abychom během jediného dne nepřišli o řidičský průkaz, je potřeba znát pravidla. Zde si je můžete nastudovat. Chceme tak přispět k vaší větší bezpečnosti a ušetřit vám starosti a peníze. Abyste si pravidla mohli připomínat, přidejte si tuto stránku k oblíbeným. Přehled tak budete mít kdykoliv po ruce.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek/trestný čin podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) (Trest v trestním řízení) Zákaz činnosti(ZČ) Bloková pokuta (Kč)
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7 25 000–50 000

Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest
1 rok–2 roky

Zákaz činnosti 1 rok–10 let
--------
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky 7 25 000–50 000

Odnětí svobody až do tří let
1 - 2 roky

---------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7 25 000–50 000

1 – 2 roky

---------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 25 000–50 000

1 rok–2 roky

---------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 25 000–50 000

1 rok–2 roky

---------
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví 7 Odnětí svobody až na 10 let 1 rok–10 let

---------
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 7 2500–5000

1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

---------
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6 10 000–20000

6 měsíců–1 rok

---------
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6 5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6 5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6 2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6 5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 5 5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5 5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5 5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5 2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4 2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4 2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. 4 do 10000 6 měsíců - 1 rok ----------
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu 2) podléhá 4 5000 - 10000 6 měsíců – 1 rok ----------
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4 5000–10000 6 měsíců–1 rok ----------
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 3 2 500 - 5 000

1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) do 1000
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3 1500–2500 1000
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku
2500
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku
2500
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3 1500–2500 ------- 2000
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3 do 10000 6 měsíců–1rok ------
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ 3 10000–20000 6 měsíců – 1 rok ------
nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2 1500–2500 ------- 2000
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 2 1500–2500 ------- 2000
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 2 1500–2500 ------- 2000
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 1500–2500 ------- 2000
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 2 1500–2500 ----------- 1000
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km/h 1 1500–2500 ------- 2000
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1 1500–2500 ------- 2000
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1 1500–2500 ------- 2000
porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“ 1 1500–2500 ------- 2000
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) 1 1500–2500 ------- 2000
neoprávněné užití modrého výstražného světla, popřípadě doplněného zvukovým výstražným znamením 1 1500–2500 ------- 2000
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1 1500–2500 ------- 2000
Zdroj: ministerstvo dopravy


IE5+, Gecko/20030624+, Opera 7.20+ compliant | 0 sec. | Copyrightgreat webdesigngreat webdesign © 2006 | CSS 2.1 & XHTML 1.1